info@cssladoven.sk 043/ 438 30 15

 

O zariadení

Naše zariadenie ponúka pomoc tým, ktorí sú z dôvodu veku, nepriaznivého zdravotného stavu a z toho vyplývajúcej sociálnej situácie odkázaní na profesionálnu pomoc iných.

úvodná stránka

Cieľ poskytovania služieb

Cieľom poskytovaných služieb je podpora samostatnosti a sebestačnosti klientov, zaistenie ich súkromia na základe ich individuálnych potrieb .

Centrum sociálnych služieb Ľadoveň bolo dňa 15.1.1991 pôvodne zriadený Okresným úradom v Martine ako penzión - domov pre dôchodcov. V súčasnosti poskytuje sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov občanom Žilinského samosprávneho kraja na riešenie ich nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Centrum sociálnych služieb Ľadoveň sa nachádza na sídlisku Ľadoveň, v blízkosti občianskej vybavenosti (obchody, lekáreň, mestská polícia, školy a škôlky). Centrum sociálnych služieb Ľadoveň pozostáva z dvoch štvorposchodových budov panelákového typu. V rámci exteriéru je vybudovaný altánok, ktorý slúži najmú na relaxáciu a pre účely spoločenských akcií. Pre trávenie voľného času a vykonávanie záujmových činností sú v zariadení terapeutické miestnosti, knižnica a spoločenská miestnosť. Na podporu pohybovej aktivity slúži telocvičňa. Kienti môžu využiť služby fyzioterapeuta alebo psychológa.

Viac o nás

Často kladené otázky

KROK ZA KROKOM K POSKYTOVANIU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Postup pri zabezpečení poskytovania sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách“)

V prípade, že má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby, je potrebné, aby sa so svojou požiadavkou obrátil na:

a) mestský alebo obecný úrad v mieste svojho trvalého bydliska v prípade, ak má záujem o poskytovanie sociálnej služby v:

  • zariadení pre seniorov (§ 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách) (domov dôchodcov),
  • zariadení opatrovateľskej služby (§ 36 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách),
  • dennom stacionári (§ 40 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách)
  • alebo ak má záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby (§ 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách).

Príslušný orgán, t. j. obec alebo mesto, v konaní o odkázanosti na sociálnu službu vydá občanovi posudok a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službua je povinný túto službu zabezpečiť. Zabezpečenie môže obec vykonať prostredníctvom obecného zariadenia sociálnych služieb alebo prostredníctvom neverejného poskytovateľa sociálnych služieb.

b) Úrad Žilinského samosprávneho krajav prípade, ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby v:

  • domove sociálnych služieb (§ 38 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách),
  • špecializovanom zariadení (§ 39 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách),
  • rehabilitačnom stredisku (§ 37 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách),
  • zariadení podporovaného bývania (§ 34 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách).

Príslušný orgán, t. j. Žilinský samosprávny kraj, v konaní o odkázanosti na sociálnu službu vydá občanovi posudok a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a zabezpečí poskytovanie sociálnej služby po splnení zákonom stanovených podmienok v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

POSTUP PRI ZABEZPEČENÍ POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY ŽILINSKÝM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM

1. krok
Konanie o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení, v rehabilitačnom stredisku alebo v zariadení podporovaného bývania sa začína na základe Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Tlačivo žiadosti je dostupné na Úrade ŽSK, v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK ako i na webovej stránke www.regionzilina.sk (v záložke sociálne veci → žiadosti a formuláre).

2. krok
Žiadosť je možné doručiť do podateľne Úradu ŽSK osobne alebo poštou. Podotýkame, že je nevyhnutné, aby žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu bola vlastnoručne podpísaná účastníkom konania (občanom, ktorý o poskytovanie sociálnej služby žiada). V prípade, ak sa jedná o dieťa do 18 rokov, žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podpisuje zákonný zástupca dieťaťa (rodič alebo pestún, ktorý má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu). V prípade, že je občan pozbavený spôsobilosti na právne úkony, žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podpíše súdom ustanovený opatrovník (v tomto prípade je nevyhnutné doložiť kópiu rozsudku súdu o pozbavení spôsobilosti občana na právne úkony ako aj kópiu listiny o ustanovení opatrovníka). Ak občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, môže túto žiadosť za občana podpísať aj iná fyzická osoba a to na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o nepriaznivom zdravotnom stave.

3. krok
V nadväznosti na platnú legislatívu je lehota na vydanie posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu 30 dní od dátumu zaevidovania žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na podateľni ŽSK. Zároveň chceme poukázať na tú skutočnosť, že občan spĺňa kritéria pre poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb alebo v špecializovanom zariadení len v tom prípade, ak je jeho stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby V. alebo VI. Podkladom k vydaniu posudku o odkázanosti na sociálnu službu je sociálny posudok a zdravotný posudok.

4. krok
V zákonom stanovenej lehote správny orgán, t. j. Žilinský samosprávny kraj, vydá účastníkovi konania Posudok o odkázanosti na sociálnu službu a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré sú občanovi doručené poštou doporučene do vlastných rúk. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť po tridsiatich dňoch od doručenia. V súlade so zákonom o správnom konaní má občan možnosť vzdať sa práva na odvolanie.

5. krok
Občan, ktorý vlastní posudok a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu požiada o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Prílohou tohto usmernenia je i zoznam zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK usporiadaných podľa regiónov. Po výbere zariadenia sociálnych služieb je nevyhnutné, aby občan kontaktoval konkrétne vybrané zariadenie sociálnych služieb, v ktorom mu budú poskytnuté podrobné informácie ohľadom samotného poskytnutia sociálnej služby (žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, potrebné lekárske vyšetrenia, výpis zo Sociálnej poisťovne o výške a druhu dôchodku a pod.) alebo sa môže so žiadosťou o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby obrátiť na odbor sociálnych vecí ŽSK

Krok za krokom k poskytovaniu sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb - verzia, ktorú si môžete vytlačiť

Úhrada za poskytované služby sa pohybuje od 430 € do 620 € v závislosti od stupňa odkázanosti, veľkosti izby a poskytovaných služieb.

1/ Občiansky preukaz, preukaz poistenca
2/ Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
3/ Posudok o odkázanosti na sociálnu službu
4/ V prípade zbavenia svojprávnosti právoplatný rozsudok súdu o zbavení svojprávnosti a uznesenie o ustanovení za opatrovníka (overené kópie)
5/ Príjem za kalendárny mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa začne sociálna služba poskytovať v prípade pravidelného príjmu (dôchodkové dávky, dávky v hmotnej núdzi a pod).
V prípade nepravidelného príjmu je nutné zdokladovať príjem za predchádzajúci kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa sociálna služba začne poskytovať. Príjem je nutné zdokladovať žiadateľovi, v prípade, že existujú spoločne posudzované osoby manžel/ka, rodičia, nezaopatrené deti príjem je nutné zdokladovať aj u nich.
6/ Posledné rozhodnutie o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne
7/ V prípade, že spoločne posudzovaným osobám je poskytovaná iná forma sociálnej služby, za ktorú platí úhradu, je nutné priložiť potvrdenie o výške tejto úhrady
8/ Vyhlásenie o majetku overené na matrike - verzia pre tlač
9/ Kompletná zdravotná dokumentácia od ošetru júceho lekára
10 / Preukaz fyzickej osoby s ŤZP (ak ste
1 1 / Zdravotné a ortopedické pomôcky (ak
1 2 / Potvrdenie o bezinfekčnosti občana a jeho okolia vydané praktickým lekárom nie staršie ako 3 dni - verzia pre tlač
1 3/ Lieky aspoň na 3 dni
1 4/ Veci osobnej potreby + hygienické potreby

Čo budem potrebovať pri nástupe - verzia, ktorú si môžete vytlačiť

Úhrady za služby poskytované našim zariadením je možné realizovať:

1. prostredníctvom Sociálnej poisťovne – prevod dôchodku priamo na účet zariadenia

2. bezhotovostným prevodom na náš príjmový účet v Štátnej pokladnici:

Banka: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000484967/8180
IBAN SK47 8180 0000 0070 0048 4967
KS: 0308
VS: mmrr (mesiac/rok) príklad: marec 2024 = 0324
Správa pre príjemcu: meno klienta
Úhrady sa vykonávajú vždy do 15-teho dňa v mesiaci.